Najchętniej kupowane

85.80 zł
koszyczek
39.00 zł
koszyczek
39.00 zł
koszyczek
100.00 zł
koszyczek

Odstąpienie od umowy sprzedaży

*Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

*Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może wysłać pocztą na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34 lub lub pocztą mailową na adres: info@szampony.sklep.pl. Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

*Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który może pobrać klikając tutaj lub może wysłać jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: info@szampony.sklep.pl Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku.

*Zgodnie z art. 38 pkt. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy następujących Towarów: nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

*Zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy Towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

*W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien odesłać Towar na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

*Koszty zwrotu Towaru do Sklepu z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Konsument.

*Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

*Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

*W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym także Koszty Dostawy towaru niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został Sklep poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

*Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem. W wzorze odstąpienia od Umowy Sprzedaży, który dostępny jest na stronie www.szampony.sklep.pl, Konsument może wybrać sposób zwrotu środków zaznaczając odpowiednią opcję.

*Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania od Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


REKLAMACJE

Sklep gwarantuje dostarczenie Klientowi Towarów wolnych od wad.

*Reklamacje Towarów rozpatrywane będą w Sklepie na podstawie rękojmi lub jeżeli Towar objęty jest gwarancją producenta na podstawie gwarancji. W przypadku Towar objętego gwarancją producenta, przy danym Towarze zostanie umieszczona karta gwarancyjna w pliku pdf (z możliwością zapisu na stałym nośniku Klienta), w celu zapoznania się Klienta z szczegółowymi warunkami gwarancji. Klient sam decyduje na jakiej podstawie składa reklamację. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje 2 letni okres odpowiedzialności Sklepu za wady Towaru. Roszczenie reklamacyjne przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak gdy Klientem jest Konsument, okres nie wpływa jednak na skrócenie 2 letniej odpowiedzialności Sklepu ? bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu, o którym mowa w zadaniu trzecim tego punktu.

*Reklamacje Towarów znajdujących się w Sklepie z tytułu rękojmi obejmują: wady fizyczne, polegające na niezgodności z Umową Sprzedaży, szczególnie w przypadku, gdy Towar:
- nie ma właściwości, które powinien mieć,
- nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta,
- nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep,
- jest w stanie niezupełnym,

 Wady prawne Towaru:
- jeżeli Towar sprzedany jest własnością osoby trzeciej,
- jest obciążony prawem osoby trzeciej,
- cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. Klient otrzymał Towar inny niż w Zamówieniu (ilość, rodzaj) lub Towar został uszkodzony w czasie transportu.

W przypadku stwierdzenia wady (fizycznej lub prawnej) lub uszkodzenia Towaru Klient powinien odesłać go na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34,  wraz z opisem jaką wadę Klient stwierdził w Towarze, datę jej stwierdzenia i czy korzysta z prawa reklamacji na podstawie rękojmi czy gwarancji producenta.

Reklamacje rozpatrywane będą natychmiast po ich zgłoszeniu. Jeżeli jednak Klient nie otrzyma od Sklepu odpowiedzi w terminie 14 dni uważa się jego reklamację za zasadną. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - chyba, że Sklep niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie wymienił Towaru na wolny od wad lub wady nie usunął.

Koszty przesyłki reklamowanego Towaru od Klienta i wysyłkę pełnowartościowego Towaru do Klienta ponosi Sklep. Klient nie ponosi również żadnych kosztów związanych ze zwrotem należności na podstawie reklamacji i sam zdecyduje o sposobie ich przekazania. Sklep zwróci Klientowi należności niezwłocznie.

Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji, w szczególności długość jej trwania podane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta, która dołączana jest do zamówionego Towaru. Producent musi wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w gwarancji. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu Towaru przez Klienta. Te same terminy i obowiązki spoczywają na Sklepie gdy Klient reklamuje w nim Towar na podstawie gwarancji. Gwarancja na dany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady Towaru.

W przypadku stwierdzenia wady Towaru lub w przypadku uszkodzenia Towaru wynikającego z jego zwykłego użytkowania, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru, we wskazanych przez niego w gwarancji punktach serwisowych lub bezpośrednio w Sklepie. Gdy Klient skorzysta z praw gwarancyjnych w Sklepie, powinien odesłać Towar do Sklepu na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru od Klienta i do Klienta ponosi Sklep.

W sprawach reklamacji Klient może kontaktować się ze Sklepem: - telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, pod numerem: 606 254 157 lub mailowo.


Formularz do pobrania; oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość


Formularz do pobrania; oświadczenie o skorzystaniu z rękojmi