Najchętniej kupowane

85.80 zł
koszyczek
39.00 zł
koszyczek
39.00 zł
koszyczek
100.00 zł
koszyczek

 

 

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY od 25.12.2014 roku             


Słowniczek:
Sklep - sklep internetowy prowadzący sprzedaż wysyłkową, działający pod adresem www.siwewlosy24.pl, którego właścicielem jest

Dane firmy:

Hair Spa Robert Bartusik 

35-125 Rzeszów 
ul. Lewakowskiego 15/34,

 

NIP: 8131235328
REGON: 180548876


e-mail;
info@siwewlosy24.pl
tel 606 254 157Regulamin - zbiór przepisów określających warunki korzystania ze strony Sklepu www.siwewlosy24.pl  przez Klienta, w szczególności praw i obowiązków Sklepu i Klienta dotyczących Umowy o Świadczeniu Usług, Umowy Sprzedaży, drogi i sposobu rozpatrywania reklamacji, Cen, Kosztu Dostawy, etc.

Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną i zdolność do czynności prawnych dokonująca zakupów w Sklepie, która dokonała rejestracji tzn. posiada konto i własny login do Sklepu, a także w/w osoby, które dokonując zakupów nie zarejestrowały się w Sklepie.

Konsument - osoba fizyczna dokonująca zakupów w Sklepie niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Umowa o Świadczeniu Usług - umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zawarta na odległość, określająca zasady świadczenia i korzystania z usług oferowanych przez Sklep Klientowi, której warunki określone są w Regulaminie Sklepu, w myśl w art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Umowa Sprzedaży - umowa zawarta pomiędzy Sklepem a Klientem w myśl przepisów Kodeksu Cywilnego, zawarta przy pomocy środków porozumiewania się na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, której przedmiotem są Towary, za zapłatą Ceny, plus Koszty Dostawy.

Towar - wszystkie produkty oferowane w Sklepie do sprzedaży.

Cena - ceny Towarów podane w wartościach brutto, umieszczone w widoczny sposób przy Towarach.

Dni Robocze - są to dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Jeżeli w regulaminie nie mówi się o dniach roboczych, znaczy to, że mowa jest o dniach kalendarzowych. Przy ich liczeniu należy uwzględnić, że jeśli ostatni dzień danego terminu przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin ten ulega przesunięciu na najbliższy dzień niebędący ustawowo wolnym od pracy.

Pobranie - forma zapłaty przez Klienta za zamówiony Towar. Klient płaci przy jego odbiorze przekazując pieniądze Przewoźnikowi.

Przelew - forma zapłaty przez Klienta za zamówiony Towar. Klient płaci przelewem na konto bankowe ING Bank Śląski S.A.;    56105015621000009291643899 po złożeniu zamówienia ale przed otrzymaniem Towaru. Dokonuje więc, płacąc Przelewem - przedpłaty na poczet Zamówienia.

Dostawa - przewidziana w Sklepie możliwość wyboru Przewoźnika za którego pośrednictwem odbywa się dostarczenie Towaru lub odbiór własny Towaru przez Klienta.

Koszty Dostawy - są to koszty, które są doliczane Klientowi do Zamówienia po wybraniu przez Klienta Przewoźnika i sposobu dokonania płatności.

Czas Realizacji Zamówienia - jest to czas biegnący od chwili złożenia Zamówienia do wysłania Towaru przez Sklep (czyli do przekazania go Przewoźnikowi).

Czas Przesyłki - jest to czas potrzebny Przewoźnikowi na dostarczenie przesyłki do Klienta. Liczony od chwili wysłania Towaru przez Sklep.

Czas Otrzymania Towaru - jest to czas po którym zamówiony Towar trafia do Klienta. Czas Otrzymania Towaru obejmuje: Czas Realizacji Zamówienia i Czas Przesyłki.

Przewoźnik - firma, za pomocą której Towar wysyłany jest ze Sklepu do Klienta - Poczta Polska lub Kurier.

Zamówienie - specyfikacja obejmująca Towary wybrane w Sklepie przez Klienta w celu ich kupna. Zamówienie obejmuje również Koszty Dostawy i inne informacje służące jego realizacji, jak formę płatności, Dostawę, dane osobowe etc.


§ 1 PODMIOT PROWADZĄCY

Podmiotem prowadzącym Sklep jest Hair Spa Robert Bartusik z siedzibą;  Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34, Organ który zarejestrował - Prezydent Miasta Rzeszowa, Nip 8131235328 i działająca pod adresem internetowym: www.siwewlosy24.pl

§ 2 DANE OSOBOWE KLIENTÓW

1. Składając Zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie i przechowywanie swoich danych osobowych w bazie danych Hair Spa Robert Bartusik. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest warunkiem koniecznym do realizacji Zamówienia. Klient zobowiązuje się podawać w formularzu rejestracyjnym i w Zamówieniach wyłącznie prawdziwe i aktualne dane osobowe.

2. Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 (Dz.U. nr 133 poz. 88 z późniejszymi zmianami), wszystkie dane osobowe uzyskiwane podczas składnia Zamówień, są przechowywane i chronione przez Podmiot prowadzący Sklep. Według zgłoszenia do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO), dane osobowe Klientów Sklepu, są zabezpieczane i chronione na " wysokim poziomie ".

3. Dane osobowe wykorzystywane są wyłącznie na potrzeby Podmiotu prowadzącego Sklep www.siwewlosy24.pl a w szczególności do; - wystawiania dokumentów sprzedaży; - informowania Klienta o przebiegu realizacji Zamówienia - wysyłki zamówionego Towaru.

4. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale konieczna do zawarcia między Klientem a Sklepem Umowy o Świadczenie Usług i Umowy Sprzedaży. Akceptacja Regulaminu potwierdza zapoznanie się Klienta z zasadami sprzedaży w Sklepie, przysługującymi mu prawami i obowiązkami oraz prawami i obowiązkami Sklepu. Akceptując Regulamin Sklepu, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na potrzeby Sklepu związane z realizacją Zamówienia, a także na informowanie go np. poprzez e-mail lub w inny dogodny sposób wybrany przez Klienta o wszelkich zmianach w Regulaminie.

5. Klient może wyrazić zgodę na wykorzystanie przez Sklep swoich danych osobowych w celach marketingowych, obejmujących przesyłanie informacji o produktach Sklepu, promocjach, wyprzedażach etc. drogą elektroniczną (tzw. newsletter) lub pocztową, zaznaczając odpowiednie oświadczenie przy rejestracji w Sklepie lub zapisując się na otrzymywanie newslettera na stronie internetowej Sklepu. Klient może w każdej chwili wyrazić żądanie zaprzestania otrzymywania informacji tzn. wypisać się z newslettera zawiadamiając o tym Sklep e-mailowo ( www.siwewlosy24.pl ),telefonicznie ( 606 254 157 ) lub pocztowo ( Hair Spa Robert Bartusik 35-125 Rzeszów, ul.Lewakowskiego 15/34 ).

6. Klient ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich modyfikacji, jak również żądania ich usunięcia przez Sklep.

7. Sklep w celu usprawnienia obsługi Klienta na swojej stronie www.siwewlosy24.pl  wykorzystuje cookies. Akceptacja Regulaminu przez Klienta oznacza zgodę na ich wykorzystanie.

§ 3 REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

1. Klienci mogą składać Zamówienia poprzez Sklep; www.szampony.sklep.pl  przez 7 dni w tyg. 24 godz. na dobę.

2. Klient, który po raz pierwszy chce złożyć Zamówienie w Sklepie, może dokonać bezpłatnej rejestracji, podając swoje dane osobowe i adresowe (otrzyma własne konto z loginem) lub dokonać zakupów bez rejestracji - podając dane osobowe i adresowe. W każdym przypadku Klient zostanie poproszony o akceptację Regulaminu Sklepu.

3. Klient składając Zamówienie w Sklepie musi: - wybrać Towary, - podać wymagane dane osobowe, - wybrać formę płatności: Przelew, Pobranie, odbiór osobisty - wybrać sposób Dostawy wybierając Przewoźnika lub odbiór osobisty, - zaakceptować Regulamin - wysłać Zamówienie do Sklepu klikając wyraźną i jednoznaczną ikonkę " ZAMAWIAM ".

4. Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje e-mail oznaczony w temacie " Potwierdzenie zamówienia " , w którym Sklep prosi o potwierdzenie Zamówienia. W e-mailu tym znajdują się szczegółowe informacje dotyczące: numeru Zamówienia, specyfikacji zamawianego Towaru, Cen, Dostawy, Kosztów Dostawy, danych adresowych do wysyłki, etc. Aby Sklep przyjął Zamówienie i rozpoczęta została jego realizacja, należy potwierdzić Zamówienie klikając na link przesłany w mailu. Potwierdzenia Zamówienia przez Klienta jest momentem zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sklepem.

5. W momencie gdy Zamówienie zostanie poddane procesowi realizacji (kompletowanie towaru, wystawianie dokumentów, pakowanie, wysłanie), Klient otrzyma kolejne e-maile informujące o zmianach statusu Zamówienia - kolejno oznaczone w temacie:  " Przyjęte do realizacji " , " Oczekiwanie na dostawę " , " Przesyłka wysłana " .

6. W przypadku wybrania przez Klienta z formy płatności Przelew, Towar zostanie wysłany do Klienta nie wcześniej niż, gdy należność za złożone Zamówienie wpłynie na konto bankowe Sklepu www.siwewlosy24.pl lub w momencie przesłania przez Klienta potwierdzenia wpłaty np. e-mailem, (w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej).

7. W przypadku wybrania przez Klienta formy płatności Przelew i braku dokonania przez Klienta wpłaty, o której mowa w § 5 pkt. 6 w ciągu 14 dni, Zamówienie zostanie przez Sklep anulowane.

8. Klient otrzymuje na życzenie wraz z Towarem rachunek uproszczony. Zapłata za złożone Zamówienie dokonywana jest przez Klienta zależnie od wybranej przez niego formy płatności (Przelewem, Pobranie ). Kwota zapłaty za całość Zamówienia uwidoczniona jest wyraźnie i jednoznacznie na końcu procesu składania Zamówienia słowami " ZAMAWIAM " .

§ 4 CZAS REALIZACJI - DOSTARCZENIE TOWARU

1. Czas realizacji Zamówienia. Zamówienia w Sklepie realizowane są jak najszybciej, nie dłużej jednak niż w ciągu 10 dni roboczych. Czas Realizacji Zamówienia zależy w głównej mierze od dostępności Towaru, obejmuje m.in. zamówienie Towaru od producenta, wystawienie dokumentów, spakowanie i wysłanie Towaru. Czas Realizacji Zamówienia nie jest jednoznaczny z Czasem Otrzymania Towaru.

2. Czas Przesyłki. Czasy Przesyłki wynosi 2-3 dni robocze, niezależnie od Przewoźnika, (Poczty Polskiej lub Kuriera) za wyjątkiem Zamówień za granicę patrz § 5 pkt. 4.

3. Czas Otrzymania Towaru obejmuje: Czas Realizacji Zamówienia i Czas Przesyłki. Nie przekracza on 12 Dni Roboczych.

4. Zaleca się, aby w przypadku dostarczenia przesyłki przez Kuriera Klient sprawdził ją w jego obecności. W przypadku stwierdzenia mechanicznego uszkodzenia przesyłki, Kurier powinien sporządzić protokół szkody, który można wysłać do Sklepu wraz z reklamowanym Towarem. Klient ma jednak pełne prawo reklamować w Sklepie uszkodzenie przesyłki przez jakiegokolwiek Przewoźnika bez konieczności sporządzania protokołu.

§ 5 KOSZTY DOSTAWY

1. Do Zamówienia doliczane są Koszty Dostawy zgodnie z cennikiem, który umieszczony jest na stronie internetowej Sklepu www.siwewlosy24.pl Koszty Dostawy widoczne są również podczas składania Zamówienia.

2. Koszty dostawy uzależnione są od wyboru formy płatności, wyboru Przewoźnika i wartości Zamówienia. Koszty dostawy nie są zależne od wagi paczki.

3. Wyboru formy płatności Klient dokonuje w momencie składania Zamówienia w Sklepie wybierając odpowiednie opcje Dostawy.

4. Dla Zamówień, które mają zostać wysłane za granicę Koszt Dostawy naliczany jest indywidualnie w zależności od kraju dostarczenia towaru. O kosztach wysyłki za granicę Klient zostanie poinformowany drogą elektroniczną (e-mail - info@siwewlosy24.pl ) lub jeśli Klient wyrazi taką wolę - telefonicznie, najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od złożenia Zamówienia.

§ 6 CENY TOWARÓW

1. Oferta przedstawiona w Sklepie nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, jest jedynie zaproszeniem do zawarcia Umowy Sprzedaży (zgodnie z art. 71 K.C.).

2. Wszystkie Ceny w Sklepie podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny uwidocznione są w Sklepie przy Towarach wyraźnie i jednoznacznie, dużą czcionką.

3. Cena podana przy każdym Towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta Zamówienia.

4. Ceny Towarów nie zawierają Kosztów Dostawy. Koszty Dostawy doliczane są w czasie składania Zamówienia po wyborze formy płatności i Dostawy. Koszty Dostawy umieszczone są również w cenniku na stronie internetowej www.siwewlosy24.pl

§ 7 UMOWA O ŚWIADCZENIU USŁUG

1. Podmiotami zawierającymi Umowę o Świadczenie Usług są Klient i Sklep.

2. Umowa o Świadczenie Usług pomiędzy Klientem a Sklepem zawarta zostaje w chwili potwierdzenia przez Klienta formularza rejestracyjnego (rejestracji konta), który Sklep przysyła Klientowi za pomocą e-maila. Klient potwierdzając rejestrację w Sklepie, potwierdza swoje dane rejestracyjne, akceptuje Regulamin Sklepu i aktywuje swoje konto. Klienci, którzy nie dokonali rejestracji w Sklepie mogą również korzystać z bezpłatnych usług Sklepu o których mowa w § 7 pkt. 3-5

3. Klient w ramach świadczonych usług o których mowa § 7, pkt. 2 i 4 nie jest obciążany obowiązkiem zapłaty Ceny, ani żadnych innych opłat. Sklep w ramach Umowy Świadczenia Usług zobowiązuje się stosować przepisy Regulaminu.

4. W ramach Umowy o Świadczenie Usług Sklep zobowiązuje się w do świadczenia bezpłatnych usług na rzecz swoich Klientów, w szczególności:

a) założenia własnego konta (z własnym loginem i hasłem),
b) przeglądania Towarów,
c) dodawania Towarów do koszyka,
d) otrzymywania newslettera (za osobną zgodą Klienta)
e) składania Zamówień (ich weryfikacji, aktualizacji, anulowania)
f) możliwości zawierania Umów Sprzedaży

5. Do korzystania z usług świadczonych przez Sklep niezbędne jest urządzenie Klienta (np. komputer, tablet, smartfon) z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari. Klient posiadać musi również aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

6. Umowa o Świadczenie Usług której mowa § 7, pkt. 2 zostaje zawarta na czas nieokreślony.

7. Klient ma prawo do rozwiązania Umowy o Świadczenie Usług ze skutkiem natychmiastowym w każdym czasie zgłaszając rozwiązanie Umowy Sklepowi dowolną drogą (patrz § 12). W przypadku, gdy zgłoszenie nastąpi w czasie złożonego i realizowanego Zamówienia, skutek rozwiązania Umowy nastąpi z chwilą zrealizowania Zamówienia lub po anulowaniu Zamówienia przez Klienta.

8. Sklep ma prawo rozwiązać Umowę o Świadczenie Usług z Klientem z 14 dniowym terminem wypowiedzenia w przypadku rażącego łamania Regulaminu przez Klienta, którym jest naruszenie § 2, pkt. 1 lub trwałe zaprzestanie przez Sklep świadczenia usług.

§ 8 UMOWA SPRZEDAŻY

1. Umowa Sprzedaży zawarta zostaje pomiędzy Klientem i Sklepem w chwili potwierdzenia Zamówienia przez Klienta (patrz § 3, pkt. 3). Zawarcie Umowy Sprzedaży skutkuje zapłatą Ceny za Towar i ew. Kosztów Dostawy.

2. Klienci, którzy dokonują zakupów bez rejestracji w Sklepie, powinni kierować się przy zakupach postanowieniami Regulaminu, który akceptują na końcu składania Zamówienia.

§ 9 ODSTĄPIENIE OD UMOWY SPRZEDAŻY

1. Konsumentowi zgodnie z art. 27 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, (Dz.U. z dnia 24 czerwca 2014 r., poz. 827) przysługuje możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny w ciągu 14 dni od momentu w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru lub w którym osoba trzecia inna niż Przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie Towaru.

2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument musi poinformować Sklep o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia, które może wysłać pocztą na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34  lub drogą meilową (info@siwewlosy24.pl ).
Do zachowania 14-dniowego terminu odstąpienia od Umowy Sprzedaży, wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed upływem tego terminu.

3. Konsument może wysłać jakiekolwiek jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres: info@siwewlosy24.pl Jeżeli Konsument skorzysta z tej możliwości, Sklep prześle mu niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży na trwałym nośniku.

4. Zgodnie z art. 38 pkt. 9 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy następujących Towarów: nagrań dźwiękowych lub wizualnych albo programów komputerowych dostarczonych w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

5. Zgodnie z art. 38 pkt. 5 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, możliwość odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie dotyczy Towarów, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

6. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument powinien odesłać Towar na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sklep o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni.

7. Koszty zwrotu Towaru do Sklepu z tytułu odstąpienia od Umowy Sprzedaży ponosi Konsument.

8. Jeżeli jednak Konsument wybrał sposób Dostawy Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczania przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

9. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

§ 10 ZWROT NALEŻNOŚCI

1. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży Sklep zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane płatności, w tym także Koszty Dostawy towaru niezwłocznie, a każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został Sklep poinformowany o decyzji Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży.

2. Sklep dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności jakie zostały użyte przez Konsumenta w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

3. Jeżeli Sklep nie zaproponował, że sam odbierze Towar od Konsumenta Sklep może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Towaru z powrotem lub otrzymania od Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 11 REKLAMACJE

1. Sklep gwarantuje dostarczenie Klientowi Towarów wolnych od wad.

2. Reklamacje Towarów rozpatrywane będą w Sklepie na podstawie rękojmi lub jeżeli Towar objęty jest gwarancją producenta na podstawie gwarancji. W przypadku Towaru objętego gwarancją producenta, przy danym Towarze zostanie umieszczona karta gwarancyjna w pliku pdf (z możliwością zapisu na stałym nośniku Klienta), w celu zapoznania się ze szczegółowymi warunkami gwarancji. Klient sam decyduje na jakiej podstawie składa reklamację. Klientowi z tytułu rękojmi przysługuje 2 letni okres odpowiedzialności Sklepu za wady Towaru. Roszczenie reklamacyjne przedawnia się z upływem roku licząc od dnia stwierdzenia wady, jednak gdy Klientem jest Konsument, nie wpływa to na skrócenie 2 letniej odpowiedzialności Sklepu.

3. Reklamacje Towarów znajdujących się w Sklepie z tytułu rękojmi obejmują:

a) wady fizyczne Towarów, polegające na niezgodności Towaru z Umową Sprzedaży, szczególnie w przypadku, gdy Towar: - nie ma właściwości, które powinien mieć, - nie ma właściwości, o których Sklep zapewnił Klienta, - nie nadaje się do celu, o którym Klient poinformował Sklep, - jest w stanie niezupełnym,
b) wady prawne Towaru: - jeżeli Towar sprzedany jest własnością osoby trzeciej, - jest obciążony prawem osoby trzeciej, - cechuje się ograniczeniami w korzystaniu lub rozporządzaniu nim w wyniku decyzji lub orzeczenia właściwego organu. c) Klient otrzymał Towar inny niż w Zamówieniu (ilość, rodzaj) lub Towar został uszkodzony w czasie transportu.

4. W przypadku stwierdzenia wady (fizycznej lub prawnej) lub uszkodzenia Towaru Klient powinien odesłać go na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34 wraz z opisem jaką wadę Klient stwierdził w Towarze, datę jej stwierdzenia i czy korzysta z prawa reklamacji na podstawie rękojmi czy gwarancji producenta.

5. Reklamacje rozpatrywane będą natychmiast po ich zgłoszeniu. Jeżeli jednak Klient nie otrzyma od Sklepu odpowiedzi w terminie 14 dni uważa się jego reklamację za zasadną. Jeżeli Towar sprzedany ma wadę, Klient może złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży - chyba, że Sklep niezwłocznie i bez niedogodności dla Klienta wymieni Towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie wymienił Towaru na wolny od wad lub wady nie usunął.

6. Koszty przesyłki reklamowanego Towaru od Klienta i wysyłkę pełnowartościowego Towaru do Klienta ponosi Sklep. Klient nie ponosi również żadnych kosztów związanych ze zwrotem należności na podstawie reklamacji i sam zdecyduje o sposobie ich przekazania. Sklep zwróci Klientowi należności niezwłocznie.

7. Jeżeli Klientem jest Konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania sprzedanego Towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.

8. Towary oferowane w Sklepie mogą być objęte gwarancją producenta. Szczegółowe warunki gwarancji, w szczególności długość jej trwania podane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez producenta, która dołączana jest do zamówionego Towaru. Producent musi wykonać swoje obowiązki w terminie wskazanym w gwarancji. Jeżeli nie określono tego czasu, powinien uczynić to niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia dostarczenia mu Towaru przez Klienta. Te same terminy i obowiązki spoczywają na Sklepie gdy Klient reklamuje w nim Towar na podstawie gwarancji. Gwarancja na dany Towar nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta wynikających z rękojmi za wady Towaru.

9. W przypadku stwierdzenia wady Towaru lub w przypadku uszkodzenia Towaru wynikającego z jego zwykłego użytkowania, Klient może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u producenta Towaru, we wskazanych przez niego w gwarancji punktach serwisowych lub bezpośrednio w Sklepie. Gdy Klient skorzysta z praw gwarancyjnych w Sklepie, powinien odesłać Towar do Sklepu na adres: Hair Spa Robert Bartusik Rzeszów 35-125, ul.Lewakowskiego 15/34. Koszt wysyłki reklamowanego Towaru od Klienta i do Klienta ponosi Sklep.

10. W sprawach reklamacji Klient może kontaktować się ze Sklepem: - telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 - 16.00, pod numerem: 606 254 157, e-mailem: przez 7 dni w tygodniu 24/h - ( info@siwewlosy24.pl )


§ 12 POMOC

W przypadku wszelkich spraw, które nie są objęte niniejszym Regulaminem, a które mogą dotyczyć relacji Klient - Sklep, a w szczególności profesjonalnej obsługi, zapytań, pomocy w rejestracji, pomocy w zakupach itp., prosimy o kontakt : od poniedziałku do piątku, w godz. od 8.00-16.00, tel.: 606 254 157 lub mailowo; info@siwewlosy24.pl

§ 13 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin obowiązuje od dnia 25.12.2014 r.


2. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych poniższych przyczyn: a) dostosowanie do zmian w przepisach prawa dotyczących świadczenia usług drogą elektroniczną b) dostosowanie do zmian w przepisach prawa dotyczących praw i obowiązków Sklepu względem Klienta c) dostosowaniem do orzeczeń administracji publicznej w zakresie działalności Sklepu, d) zmiany w działaniu Sklepu spowodowane względami technicznymi.

3. O wszelkich zmianach Regulaminu Klient zostanie poinformowany nie później niż 7 dni przed ich wprowadzeniem, za pośrednictwem e-maila w sposób umożliwiający mu ich zapis na stałym nośniku. Zmiany Regulaminu będą również uwidocznione w Sklepie. Klient zostanie poproszony w e-mailu o zaakceptowanie zmian w Regulaminie.

4. Klientowi przysługuje z tytułu niezaakceptowania zmian Regulaminu prawo rozwiązania Umowy o Świadczeniu Usług ze Sklepem terminie 7 dni od chwili zawiadomienia Sklepu przez Klienta. Klient może złożyć wypowiedzenie Umowy poprzez e-maila na adres info@siwewlosy24.pl lub inny dogodny dla siebie sposób. Sklep potwierdzi otrzymanie wypowiedzenia mailem zwrotnym do Klienta lub w inny sposób wybrany przez Klienta zapisany na stałym nośniku.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Reg.mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

6. Spory rozstrzygane będą przez właściwy Sąd wybrany zgodnie z przepisami - przez Klienta.

 Formularz do pobrania; regulamin sklepu